back to list
Agency cover image

3M Marketing

Link iconmarketing3m.com
World iconVietnam, Ho Chi Minh City
Contact agency
back to list

3M Marketing


About

3M Marketing is the Agency which use Manychat as a Messenger Marketing Method to apply to Small Bussiness, as pecially in F&B area. NẾU BẠN CẦN MỘT HỆ THỐNG THỰC SỰ HIỆU QUẢ VÀ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG BẰNG KẾT QUẢ CỦA RẤT NHIỀU KHÁCH HÀNG => Marketing3m.com <=

Industries

  • Consulting