WellnessIdol

Wellness หรือความเป็นอยู่ที่ดีนั้นหมายถึง การดูแลตัวเองแบบองค์รวม ซึ่งประกอบไปด้วย สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ สุขภาพทางการเงิน รวมไปถึงความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง ครอบครัว และชุมชน ดังนั้น WellnessIdol คือต้นแบบที่ดีของการ(พยายามที่จะ)ใช้ชีวิตที่ครบถ้วนทุกๆด้าน เพื่อก่อให้เกิดความสุขในทุกๆวันของชีวิต ... ให้ได้นานเท่านาน