Watier รับผลิตน้ำดื่มในแบรนด์ของคุณ

Watier รับผลิตน้ำดื่มในแบรนด์ของคุณ ให้คุณเป็นเจ้าของน้ำดื่มง่ายๆ ในจำนวนเริ่มที่ 150 แพ๊ค ด้วยกระบวนการ Reverse Osmosis, UV และ Ozone ภายใต้โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP พร้อมจัดส่ง