Chỉ có người trong cuộc mới hiểu

Vâng chỉ có người trong cuộc mới hiểu !!!!

Want to create your own bot?
Go to ManyChat.com