Vasili Shynkarenka

Co-Founder of BotCube | Boost VC Tribe X | Keynote Speaker | Bots Expert