គំនិតពិចារណា

សម្រាប់ជាធម្មទានចែករំលែកគំនិតដល់បងប្អូនខែ្មរគ្រប់ៗរូបបានដឹងបានយស់