Tây Bang Anh

Đại Công Quốc Tây Bang Anh. Kinh đô của hướng dẫn viên du lịch.