SUPREME iLASIK CLINIC

สุพรีม ไอเลสิค คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ (SUPREME iLASIK Clinic) : ให้บริการแก้ไขปัญหาสายตา สั้น ยาว เอียง ด้วยเทคโนโลยีไอเลสิค (iLASIK) โดยใช้เลเซอร์ (LASER) ในทุกขั้นตอนของการรักษา เพื่อให้เหมาะสมกับดวงตาของแต่ละบุคคล