Siam Blockchain

เว็บ Siam Cryptocurrency ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ Currency ในรูปแบบภาษาไทยเพื่อให้คนไทยเข้าถึงได้ง่าย โดยข่าวส่วนใหญ่ที่ถูกนำเสนอจะมีทั้งข่าวจากต่างประเทศและในไทย