PGH TeleGabay

Ito ay isang programa ng mga Volunteer Doktors na nagtapos sa UP-PGH upang makatulong sa ating mga kakabayang may COVID 19 o may mga katanungan tungkol dito. Ito ay naglalayong makapagbigay ng libreng impormasyon para sa ikagagaling ng mga pasyente.