Pakzaang Baptist Church-Est.1936

Pasian' hong itna leh Zeisu Khris' hong gupkhiatna thu gen belin nei-in, tua thu bekmah kisaktheihpih pen in nei aa, Leitung bup in tua thu a nuntaakpih theihna ding tup pen leh ngim pen in anei Pakzaang Tuiphum Pawlpi.