ပိုင္စိုး - Management

လူေတြကိုစီမံတတ္ရင္ လူေတြကအလုပ္ကိုစီမံသြားလိမ့္မယ္!