၁ပြဲေကာင္းနဲ႔သူေဌးေလာင္း

၁ပြဲေကာင္းနဲ႔သူေဌးေလာင္း Pageသည္ ျမန္မာႏိုင္ေဘာလုံးခန္႔မွန္းPageမ်ားထဲတြင္ Top5 စာရင္းဝင္Pageတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ 80%,90% ~ အခမဲ့ 95%,99%(ဝုန္းပြဲ) ~ လစဥ္ေၾကး 99.99% (Doubleဝုန္းပြဲ) ~ တစ္ပြဲခ်င္းစီေၾကး စသျဖင့္ခြဲျခားကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက မက္ေဆ့ပို႔ေမျမန္းႏိ္ုင္ပါတယ္