លេខផ្លាស់ប្តូរជីវិត , Nuumber is Your Life , The Law Of Number Attraction

នេះមិនមែនហោរាសាស្ត្រ ប៉ុន្តែវាជាវិទ្យាសាស្ត្រ កំលាំងទំនាញដែលផ្លាស់ប្ដូរ ជីវិតបាន95%