អ្នកមានគិតម៉េច? : New Rich City-KHM

គោលការដែលបង្កើត Pageនេះ គឺចង់ "Share idea"សាងសង្គមគិតបូក នឹង ផ្តល់នៅកំលំាងចិត្តអោយគ្នាទៅវិញទៅមក.