โรงพยาบาลสัตว์เมตตา Metta Animal Hospital

สถานบริการทางการสัตว์แพทย์ที่มีมาตรฐานสูง บริการด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญ