Minh Đức

Sứ mệnh của tôi là giúp đỡ 1.000.000 sinh viên Việt Nam nói Tiếng Anh như ngôn ngứ thứ 2.