Mai Thế Ngọc

Góc nhỏ của tôi, chia sẻ "chè thập cẩm" các loại kinh nghiệm về Công nghệ tới bạn bè.

Want to create your own bot?
Go to ManyChat.com