Lưu Đức Trường

Học không nghỉ, hành không ngừng, cho không nhớ, nhận không quên.