خان کتابتون khan Library

دا کتابتون په افغانی ټولنه کی د کتاب دودوني هڅو لپاره جوړ شوی دی. . تاسو کولای شی کتاب ولولي کتاب ښکته کړی کتاب آپلود کړی