KERNELiOS - Cyber Knowledge Center

KERNELIOS מרכז הידע ללימוד הסייבר המקצועני, הוקם במטרה להעניק את ההכשרה הקיברנטית הגבוהה ביותר למובילים טכנולוגיים, להתמודדות במרחב הסייבר של המחר. התכנית להכשרה קיברנטית תעניק לך את הכלים להבין, לנתח, לתכנן ולהתמודד עם אירוע הכשל הקיברנטי של מחר.