สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ : InterMath School

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร EP, Bilingual, Inter ระดับอนุบาล - มัธยมปลาย เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย