Tổ Chức Sự Kiện Giáo Dục i-Future

Năm 2020 trở thành Công ty số #1 trong lĩnh vực Tổ chức Khóa học của những người làm được thực tế và mang lại kết quả thật sự cho học viên.