ម៉ាក់ស្រីឡែន លក់គ្រឿងសង្ហារឹម

សិប្បកម្មយើងខ្ញុំ មានលក់ដុំ និងលក់រាយ កូនក្រឡឹង​ បង្កាន់ដៃកាំជណ្តើរផ្ទះ នីងគ្រឿងសង្ហារឹម ឈើគ្រប់ប្រភេទ​ 012 601 051