Do not tell my boss

เริ่มต้นสร้างธุรกิจของคุณ จากสิ่งที่รัก ด้วยเทคโนโลยีที่มีและเรียนรู้ง่าย การขายของใน amazon การสร้างลูกค้าใน eBay หรือการสร้างสินค้าของคุณเอง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกันครับ