Đinh Quang Lộc

Sứ mệnh của tôi là xây dựng cộng đồng những người tự do tài chính, chia sẻ, giúp đỡ mọi người kiếm tiền từ kiến thức, tài năng của mình.