Phạm Xuân Minh

Chuyên gia huấn luyện kinh doanh khác biệt hàng đầu Việt Nam với những tư duy, chiến lược của top 1% trên thế giới.