Trung tâm đào tạo tiếng Trung Chinese Hạ Long

Nhằm mục đích những người nói Tiếng Trung Quốc ở đất Du Lịch tốt hơn khi học nói Tiếng Trung Chinese ở Hạ Long.