Nhà Hàng Buffet Chay An Lạc

-Ăn chay tích thiện muôn đời hưởng Gia đình con cháu được bình an Đền ơn tiên tổ muôn đời trước Tích đức sâu dày vạn kiếp sau.