ေရႊေခ်ာင္းသာ ေရႊက်ိဳက္ထီးရိုး

လူႀကီးမင္းတို႔ အစဥ္အျမဲ အမွတ္ရ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေစမယ့္ ခရီးစဥ္ေလးအား ဖန္တီးေပးပါရေစ 09-26 26 26 215