Bác Sỹ Quân Giáp

==Trong Y Học lợi nhuận phải luôn xếp sau yếu tố con người==