Bạch Công Khanh

BẠCH CÔNG KHANH - Quán Quân Gương Mặt Thân Quen 2016