ေအာင္ႏူိင္သူ - အထူးကုေဆးခန္း နွင့္ အဆင့္ျမင့္ဓာတ္ခြဲခန္း

ေအာင္ႏူိင္သူ (အထူးကုေဆးခန္း နွင့္ အဆင့္ျမင့္ဓာတ္ခြဲခန္း) ၿပည္သူလူထုမ်ား၏ က်န္းမာေရး အတြက္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား အေကာင္းဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏူိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ "ေအာင္ႏူိင္သူ" (အထူးကုေဆးခန္း နွင့္ အဆင့္ျမင့္ဓာတ္ခြဲခန္း) ကုိ မႏၱေလး ၿမဳဳိ ့ တြင္ ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါၿပီ ။ Address : (၂၆/B) လမ္း ၊ ၅၈ လမ္း ႏွင့္ ၅၉ လမ္း ၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမဳိ ့နယ္ ၊ မႏၱေလး ၿမဳဳိ ့။