လကၡဏာေဗဒင္

မုိဘုိင္းဖုန္းေပၚကေန လကၡဏာေဗဒင္ေမးျမန္းႏုိင္ျပီ.....