ບໍລິສັດ ວີໄອພີ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ່ດຽວ ໃນ ສປປ ລາວ

ນຳສິນຄ້າສະໝຸນໄພ ເພື່ອສຸຂະພາບ ເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍໃນ ສປປ ລາວ