Hán Quang Dự - Trainer

Tôi là Hán Quang Dự, người truyền thông điệp. Tôi sẵn sàng chia sẻ cho bạn những giá trị mà tôi đã đóng góp và giúp bạn thành công hơn.