သံုးပန္လွ Café & Restaurant

"ဗိုက္ဆာလို႔ပဲစားစား အဆာေျပပဲစားစား သံုးပန္လွ မွာစား"