Vietnam Social Health Revolution

Chúng ta luôn than phiền về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Việt Nam, nhưng chưa ai thực sự hành động để thay đổi điều này. Sứ mệnh của chúng tôi là tìm kiếm và giải quyết các vấn đề cốt lõi để nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Việt Nam sánh bằng với Singapore và hơn thế nữa! Hãy gia nhập Cộng đồng Vietnam Social Health Revolution ngay từ bây giờ để góp phần nâng cao dịch vụ y tế nước nhà!