მარშე - Marshe

ძეხვეული, თევზეული, ნახევარფაბრიკატები, პურ-ფუნთუშეული.

Want to create your own bot?
Go to ManyChat.com