მარშე - Marshe

ძეხვეული, თევზეული, ნახევარფაბრიკატები, პურ-ფუნთუშეული.