นวัตกรรมการเกษตรยั่งยืน จากอิสราเอล

นวัตกรรมใหม่เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ลดการใช้สารเคมี ดินดี เพิ่มผลผลิต