လမင္းအိမ္ ပံုတူေက်ာက္စီပန္းခ်ီ

*ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ လူေတြကို ပိုက္ဆံနဲ႕ ေရာင္းေနတဲ႔ ေက်ာက္စီပန္းခ်ီ လုပ္ငန္းလုပ္ေနတာ မဟုတ္ပါ