Krungsri Leasing Laos

ບໍລິສັດ ກຸງສີ ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈໍາກັດ ຫລື ກຸງສີ ລິດຊິ້ງ ໃຫ້ບໍລິການຜ່ອນສິນຄ້າດັ່ງນີ້: + ຜ່ອນລົດໃຫຍ່ + ຜ່ອນຄຳ + ຜ່ອນໂທລະສັບມືຖື ໄອໂຟນ ໄອແພັດ ແທັບເລັດ + ຜ່ອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ (ໂທລະທັດ, ຈັກຊັກເຄື່ອງ, ແອ, ຕູ້ເຢັນ…) + ຜ່ອນຄອມພິວເຕີ້ ໂນດບຸກ + ຜ່ອນກ້ອງຖ່າຍຮູບ