Viện Nghiên Cứu Y Học Cổ Truyền - Khoa Dinh Dưỡng

Khoa Dinh Dưỡng - Viện Y học cổ truyền được thành lập theo Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg ngày 30/11/1998 của Thủ tướng Chính Phủ