Oomka - the CAT

mew mew meow Oomka or Umka. Mew miaow miaou, meow mrr mewl ^__^