G'ANI Vietnam

G'ani là cách viết cách điệu của từ Jiani (지아니) trong tiếng hàn, mang nghĩa là "mang lại sắc đẹp".