Emily Kimelman

Author Emily Kimelman writes about powerful women, gritty adventures, and heroic pets.