Cô Ngọc dạy Hóa

Ms. Ngoc- GV dạy Hóa kinh nghiệm 5 năm - 100% đỗ ĐH - Đảm bảo lấy lại gốc Hóa trong chỉ 3 tháng học đối với học sinh mất gốc