Bich's Shop

Boss: Khải Thiên Phú Cửa hàng: 17 Hàng Giầy-Hoàn Kiếm