Street Workout Làng Hoa

Chúng tớ KHÔNG train cho người khác! Nhưng nếu bạn gặp mình, mình sẽ cho bạn ĂN HÀNH NGẬP MẶT!!!! Để bạn thấy được 1 là bạn YẾU ĐUỐI ĐẾN ĐÂU và 2 là bạn có thể MẠNH MẼ NHƯ THẾ NÀO!