ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຈຳປາສັກ ຈຳກັດ

ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດເລກທີ 198/ທຫລ.ພຕ ລົງວັນທີ 04 ມີນາ 2015 ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 0240/ຈທວ, ລົງວັນທີ 03 ກໍລະກົດ 2014